Agenda detail


'Lezing burgemeester drs. Ferd J.M. Crone'

09-12-2014

Spreker: de heer drs. Ferd J.M. Crone
Lezing: 'Lezing burgemeester drs. Ferd J.M. Crone'
Locatie: Rotshuizen Geense Advocaten, Prins Hendrikstraat 8 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal plaatsvinden op dinsdag 9 december a.s.. Het genootschap heeft voor deze bijeenkomst een bijzondere spreker gevonden, de heer drs. Ferd J.M. Crone, burgemeester van Leeuwarden. De heer Crone zal de leden van het genootschap bijpraten over de toename van de bevoegdheden van de burgemeester die ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van burgers. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het opleggen van een contactverbod, preventieve fouillering, etc. Ook zal de heer Crone ingaan op de wijze waarop hij deze bevoegdheden in de praktijk van alledag uitoefent. Het bestuur is verheugd u voor deze bijeenkomst te kunnen uitnodigen en rekent uiteraard op uw aller komst.

De bijeenkomst zal worden gehouden bij Rotshuizen Geense Advocaten aan de Prins Hendrikstraat 8 te Leeuwarden. Vanaf 17:00 uur wordt u aldaar ontvangen met een kopje koffie. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17:15 uur met de lezing van de heer Crone. Rond 18:30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

Na de pauze zal de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Ter voorbereiding op de jaarvergadering treft u een aantal bijlagen bij deze brief aan. In de eerste plaats is de agenda van de aanstaande jaarvergadering bijgevoegd. Daarnaast treft u de notulen van de vorige jaarvergadering als ook het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar aan. De financiële stukken van de vereniging (jaarrekening, begroting, etc.) zullen ter vergadering in de zaal voor een ieder ter inzage liggen. De leden die deze uitnodiging digitaal ontvangen, treffen de financiële stukken bovendien als bijlage bij de uitnodiging aan. Ook liggen deze stukken voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester. Mocht u de stukken voordien willen inzien, dan verzoek ik u dit bij mij aan te geven.

Graag maak ik u er op attent dat tijdens de jaarvergadering ook een bestuursverkiezing zal plaatsvinden. Conform de statutaire regeling van het Fries Juridisch Genootschap zijn
mr. Doetie Meijer (penningmeester) en mr. Pieter van Schravendijk (algemeen bestuurslid) aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld en zij worden door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits op voordracht van tenminste vijf leden.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 2 december a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347375).

Graag zie ik u allen op 9 december a.s.!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Romana Bremer
secretaris