Privacy Policy


Privacy Policy Fries Juridisch Genootschap

Het Fries Juridisch Genootschap (hierna: FJG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het FJG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of de wet ons daartoe verplicht;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FJG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Fries Juridisch Genootschap
Wiardaplantage 9
8939 AA Leeuwarden
info@friesjuridischgenootschap.nl


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het FJG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- administratieve doeleinden, zoals de ledenadministratie;
- het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
- contributieheffing en verwerking van betalingen;
- informatieverstrekking over en uitnodiging voor bijeenkomsten en andere activiteiten en diensten;
- promotiedoeleinden (bijv. foto’s; uitsluitend met toestemming).

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

- de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het FJG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- naam;
- adres;
- woonplaats;
- geslacht;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door het FJG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal zeven jaar.

Met uw toestemming kan het FJG uw naam, telefoonnummer en emailadres voor onbepaalde tijd bewaren ten behoeve van uitnodigingen voor bijv. lustrumbijeenkomsten.Verwerking van persoonsgegevens van sprekers en leveranciers

Persoonsgegevens van sprekers en leveranciers worden door het FJG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- administratieve doeleinden;
- communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- het uitgeven van een opdracht;
- communicatie t.a.v. geleverde producten/diensten.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

- de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het FJG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- voornaam;
- tussenvoegsel;
- achternaam;
- (zakelijk) Telefoonnummer;
- (zakelijk) E-mailadres;
- (zakelijk) adres;
- bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door het FJG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. het bezit van geleverde producten en daarna in de administratie voor maximaal zeven jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door het FJG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

- informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

- mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, mailcontact en/of via social media.

Voor de bovenstaande doelstelling kan het FJG de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- naam;
- adres;
- woonplaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door het FJG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- het hosten van onze website;
- het leveren van administratieve software.

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend aan andere partijen verstrekken, als dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dus verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 


Partijen buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Het FJG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, tenzij u toestemming hebt gegeven om (een aantal van) uw gegevens langer te bewaren.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- alle personen die namens het FJG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Contactgegevens
Fries Juridisch Genootschap
Wiardaplantage 9
8939 AA Leeuwarden
info@friesjuridischgenootschap.nl