Agenda detail


'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2014/2015'

26-05-2015

Spreker: mr. dr. Hylkje de Jong
Lezing: 'Henricus Popta, advocaat bij het Hof van Friesland (1659-1712)'
Locatie: Poptaslot, Slotleane 1 te Marsum
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Namens het bestuur van het Fries Juridisch Genootschap heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de slotbijeenkomst van het seizoen, die zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei a.s. Op deze dag sluiten we het seizoen af op een bijzondere locatie en met een bijzondere spreker. Ons lid mr. dr. Hylkje de Jong, Universitair Docent Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zal de leden van het genootschap bijpraten over Henricus Popta, advocaat bij het Hof van Friesland (1659-1712).

 

De slotbijeenkomst, die alleen bestemd is voor leden van het genootschap, zal grotendeels plaatsvinden op het Poptaslot, voormalig zomerverblijf van Henricus Popta. U vindt het Poptaslot aan de Slotleane 1 (9034 HM) te Marsum. Op deze wel heel toepasselijke locatie wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. Na de ontvangst zullen we gezamenlijk (lopend) vertrekken naar de historische Pontianuskerk te Marsum, waar de lezing van mr. dr. De Jong zal plaatsvinden. Na afloop van de lezing zullen wij ons weer naar het Poptaslot begeven, alwaar een aperitief en vervolgens een diner zal worden geserveerd.

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt er aan de leden van het FJG een rondleiding door het Poptaslot aangeboden. De rondleiding zal omstreeks 16.15 uur beginnen. Mocht u daaraan deel willen nemen, dan verzoek ik u dit bij uw aanmelding aan te geven.

 

Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 27,50 per persoon. Ik verzoek u om genoemd bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 (let op: gewijzigd rekeningnummer!) ten name van het Fries Juridisch Genootschap. Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd. Het bestuur maakt u erop attent dat de capaciteit van het Poptaslot beperkt is. Aan het diner kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.


Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 18 mei a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner en of u deel wilt nemen aan de rondleiding door het Poptaslot voorafgaand aan de bijeenkomst. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken.

 

Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361).


 

Graag zie ik u allen op 26 mei a.s. bij het Poptaslot!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Romana Bremer

secretaris