Agenda detail


Scheepswrakken en munitie uit WO I en II op de Noordzeebodem

20-05-2021

Spreker: mr. dr. Welmoed van der Velde 

Online lezing: Scheepswrakken en munitie uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog die als 'erfenis' op de bodem van de Noordzee zijn achtergebleven

Tijdstip: 17:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap, 
 

Deze maand vindt alweer de laatste FJG-lezing van het verenigingsjaar plaats. Dat zal zijn op donderdag 20 mei 2021, 17:00 – 18:00 uur. Hoewel de maatregelen rondom de COVID-19 pandemie langzaam worden versoepeld, is het nog niet mogelijk (en/of verantwoord) om een fysiek samenzijn te organiseren. De slotlezing zal dan ook opnieuw digitaal plaatsvinden. En het spreekt voor zich dat het gebruikelijke diner ook dit jaar wordt uitgesteld.

 

Spreker en lezing

Spreker zal zijn mr. dr. Welmoed van der Velde. Zij is als Lector Maritime Law verbonden aan NHL Stenden Hogeschool (Maritiem Instituut Willem Barentsz). Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en plaatsvervangend voorzitter van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.

 

Mevrouw Van der Velde zal spreken over scheepswrakken en munitie uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog die als 'erfenis' op de bodem van de Noordzee zijn achtergebleven. Dit alles in het kader van het onderzoek 'North Sea Wrecks’. Zelf introduceert zij de lezing als volgt: “NHL Stenden onderzoekt samen met internationale partners rond de Noordzee hoe wij de risico’s die hieraan kleven het beste kunnen beheersen. Daarvoor doen we onderzoek op zee, we graven in militaire archieven en we onderzoeken de juridische aspecten van wrakken en munitie. Een wrak heeft juridisch namelijk verschillende gezichten: het kan erfgoed of een oorlogsgraf zijn waar we vanaf moeten blijven en tegelijkertijd een milieurisico vormen dat moet worden weggenomen. Welke verplichting weegt dan het zwaarst? Graag duik ik tijdens deze lezing samen met u in deze juridische vragen.”

 

Samenwerking

Het bestuur wil de activiteiten van het FJG zo breed mogelijk bekend laten zijn. We hebben daarom de leden van het 'Regtsgeleerd leesgezelschap Themis 1809', de 'Vereniging van Advocaten in Friesland' en de vereniging 'De Jonge Balie in Friesland' uitgenodigd deel te nemen aan onze bijeenkomst. Wij zijn verheugd dat die uitnodiging is aanvaard.

 

De praktische details

De bijeenkomst begint om (klokke) 17:00 uur en eindigt rond 18:00 uur.

Inloggen via een kort voor de bijeenkomst toe te zenden link (MS Teams). Bij die link treft u ook aan de instructies hoe daarvan gebruik te maken.

 

Opgave

Omdat wij de link voor deelname slechts kunnen en willen toezenden aan de deelnemers aan de bijeenkomst vragen wij u uiterlijk maandag 17 mei aanstaande te laten weten of u van plan bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 23 47 382).

 

Bekendmaking

Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Lezingen verenigingsjaar 2021 – 2022

Voor het nieuwe verenigingsjaar zijn al een aantal lezingen ingevuld. Noteer in ieder geval alvast voor nu de volgende data:

 

20sep21 - prof.mr.dr. R.C. Hartendorp - voorafgaand aan deze lezing zal de jaarvergadering worden gehouden

23nov21 - prof.mr.dr. W.A. Zondag

 

Graag tot ziens op onze (digitale) bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur

 

Gerber van Driel

Secretaris