Agenda detail


“Maatschappelijk effectieve rechtspraak” | Jaarvergadering

20-09-2021

Spreker: Prof. mr. dr. R.C. (Rogier) Hartendorp

Lezing: “Maatschappelijk effectieve rechtspraak”

Tijdstip: 17:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het zomerreces van het FJG is voorbij, de gebruikelijke jaarvergadering en de aansluitende najaarsbijeenkomst staan weer op de agenda. Het bestuur nodigt u daarom graag uit voor de bijeenkomst en jaarvergadering van het Fries Juridisch Genootschap die dit jaar zal worden gehouden op maandag 20 september 2021.

 

Het staat het bestuur van het FJG voor ogen om de bijeenkomst en jaarvergadering weer fysiek te houden, uiteraard binnen de geldende maatregelen tegen verdere verspreiding van COVID-19. En om deze eerste fysieke bijeenkomst verdere luister bij te zetten, beoogt het bestuur de bijeenkomst af te sluiten met een diner.

 

In dit e-mailbericht informeren wij u verder over de bijeenkomst, de jaarvergadering en het diner.

 

Spreker en lezing

Prof. mr. dr. R.C. (Rogier) Hartendorp bekleedt sinds enige tijd de nieuwe leerstoel Maatschappelijke Effectiviteit van de Rechtspleging aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde op een proefschrift over alledaagse rechtspleging in 2008 en sinds 2010 is hij werkzaam als rechter, sinds 2014 bij de rechtbank Den Haag.

 

Het bestuur is vereerd om Rogier Hartendorp voor te stellen als spreker voor de aankomende bijeenkomst. Hij zal – hoe kan het ook anders – spreken over “Maatschappelijk effectieve rechtspraak”. Voor veel leden zal dit een aansprekende thematiek zijn, nu de meesten van ons direct of indirect en al dan niet dagelijks met de rechtspraak te maken hebben. U bent dan ook van harte uitgenodigd.

 

Bijeenkomst en maatregelen rondom Covid-19

Uiteraard staat voor het bestuur voorop dat de fysieke bijeenkomst van het FJG wordt gehouden binnen de geldende maatregelen tegen verdere verspreiding van COVID-19. Met de locatiekeuze voor de grote conferentiezaal in NOTIZ Hotel, NHL Stenden, Rengerslaan 8 te Leeuwarden, is dit ook mogelijk.

 

Voor het bezoeken van de bijeenkomst vragen wij u om u vooraf te registreren, de afstandsregels in acht te nemen en niet deel te nemen bij gezondheidsklachten. U dient met deze en overige maatregelen uiteraard rekening te houden.

 

Mocht de geldende situatie anders worden en aanleiding geven voor zwaardere overheidsmaatregelen, dan zou dit kunnen leiden tot het alsnog annuleren van de bijeenkomst. Voor nu is daar evenwel geen sprake van.

 

Jaarvergadering

Tijdens de bijeenkomst zal ook de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Dit e-mailbericht heeft tevens te gelden als een oproeping voor de te houden jaarvergadering in de zin van de wet en de statuten. Ter voorbereiding op de jaarvergadering ontvangt u in de bijlage een aantal documenten, naar de inhoud waarvan ik u graag verwijs.

 

In de eerste plaats is de agenda van de aanstaande jaarvergadering bijgevoegd. Daarnaast treft u de notulen van de vorige jaarvergadering aan als ook het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar.

De financiële stukken van de vereniging (jaarrekening, begroting, etc.) zullen ter vergadering in de zaal voor een ieder ter inzage liggen. De leden die de uitnodiging digitaal ontvangen, ontvangen de financiële stukken bovendien als bijlage. Ook liggen deze stukken voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester. Mocht u de stukken van te voren willen inzien, dan verzoek ik u dit bij mij aan te geven.

 

Daarnaast maak ik u nog attent op het volgende. Ons zeer gewaardeerde bestuurslid de heer mr. Pieter ter Berg zal na een bestuursperiode van bijna dertien jaar tijdens de jaarvergadering aftreden als voorzitter van het genootschap. Om die reden zal tijdens de bijeenkomst een nieuw bestuurslid worden gekozen. Op verzoek van het bestuur stelt lid mr. T.M.L. (Tom) Wolters zich als bestuurslid (voorzitter) verkiesbaar. Hij wordt dan ook door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits op voordracht van tenminste vijf leden.

 

Diner

Na afloop van de lezing zal – al dan niet voorafgegaan door een aperitief – bij restaurant Wannee een diner worden geserveerd. Dit diner is uitsluitend toegankelijk voor leden. Voor deelname aan het diner wordt slechts een kleine eigen bijdrage gevraagd van € 10,00 per persoon. Ik verzoek u om dit bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap onder vermelding van: “diner bijeenkomst FJG sept21” en uw naam. Als u alleen de jaarvergadering en aansluitende lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

De praktische details

Datum: maandag 20 september 2021

Locatie bijeenkomst: NOTIZ Hotel (grote conferentiezaal), Rengerslaan 8 te Leeuwarden

Locatie diner: Restaurant Wannee, Rengerslaan 8 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Start jaarvergadering: 17:15 uur

Start lezing: 17:30 uur

Aperitief / diner: 19:00 uur

Einde: 21:00 uur

 

Opgave

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk donderdag 16 september 2021 te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

 

Bekendmaking

Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Lezingen verenigingsjaar 2021 – 2022

Voor alle verdere lezingen voor het verenigingsjaar 2021 2022 heeft het bestuur al invulling kunnen geven met aansprekende onderwerpen en sprekers. Noteer in ieder geval alvast voor nu de volgende datum:

 

     23nov21 - prof.mr.dr. W.A. Zondag

 

Graag tot ziens op onze bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

 

Gerber van Driel