Agenda detail


‘Het kerkgenootschap als werkgever. Het bereik van art. 2:2 BW anno 2021’

23-11-2021

Spreker: prof. mr. dr. W.A. Zondag
Lezing: ‘Het kerkgenootschap als werkgever. Het bereik van art. 2:2 BW anno 2021.’
Tijdstip: 17:00 uur

 

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Hoewel het bestuur van het Fries Juridisch Genootschap aanvankelijk nog uitging van een fysieke bijeenkomst van het FJG op 23 november aanstaande, komt het ons thans voor dat de opnieuw van kracht geworden maatregelen rondom COVID-19, een dergelijk fysiek samenzijn in de weg staan. Nu heeft ons genootschap de afgelopen periode de nodige ervaring opgedaan met digitale bijeenkomsten. Het bestuur laat de bijeenkomst dan ook graag doorgaan, maar dan in bedoelde digitale vorm. De bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 23 november 2021, 17:00 – 18:00 uur.

 

Spreker en lezing

Spreker zal zijn prof. mr. dr. W.A. Zondag, thans bijzonder hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving en als zodanig verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarvoor was hij van 2003 tot 2015 als hoogleraar arbeidsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, is hij nog steeds actief betrokken bij de rechtspraak.

 

De lezing die professor Zondag zal verzorgen heeft als thema: ‘Het kerkgenootschap als werkgever. Het bereik van art. 2:2 BW anno 2021.’ Dit thema hoopt hij verder te verdiepen aan de hand van zijn huidige leeropdracht. Actualiteit ten aanzien van materieel en formeelrechtelijke aspecten en interessante arresten van de Hoge Raad zullen bij de behandeling van het thema zeker worden betrokken.

 

Samenwerking

Het bestuur wil de activiteiten van het FJG zo breed mogelijk bekend laten zijn. We hebben daarom de leden van het 'Regtsgeleerd leesgezelschap Themis 1809', de 'Vereniging van Advocaten in Friesland' en de vereniging 'De Jonge Balie in Friesland' uitgenodigd deel te nemen aan onze bijeenkomst. Wij zijn verheugd dat die uitnodiging is aanvaard.

 

De praktische details

De bijeenkomst begint om (klokke) 17:00 uur en eindigt rond 18:00 uur.

Inloggen via een kort voor de bijeenkomst toe te zenden link (MS Teams). Bij die link treft u ook aan de instructies hoe daarvan gebruik te maken.

 

Opgave

Omdat wij de link voor deelname slechts kunnen en willen toezenden aan de deelnemers aan de bijeenkomst vragen wij u uiterlijk maandag 22 november aanstaande te laten weten of u van plan bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 23 47 382).

 

Bekendmaking

Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Lezingen verenigingsjaar 2021 – 2022

Voor het nieuwe verenigingsjaar zijn al een aantal lezingen ingevuld. Noteer in ieder geval alvast voor nu datum en onderwerp van de eerstvolgende lezing:

 

  • 24 januari 2022: Actualiteiten agrarisch recht – mr. ing. E. Oostra

 

Graag tot ziens op onze (digitale) bijeenkomst!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel