Agenda detail


Het `meesterdeel` van de rentmeester

24-01-2022

Spreker: de heer mr. ing. E. (Eddy) Oostra RT
Online lezing: “Het `meesterdeel` van de rentmeester”
Tijdstip: 17:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de digitale bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap die zal worden gehouden op maandag 24 januari 2022, 17:00 – 18:00 uur.

 

Spreker en lezing

De agrarische sector is sterk in beweging. Vraagstukken over duurzaamheid, vergroening, kringlooplandbouw en extensieve landbouw domineren het maatschappelijke debat over de agrarische sector. Onder meer deze onderwerpen staan centraal in de lezing op 24 januari aanstaande, waarbij de heer mr. ing. E. (Eddy) Oostra RT ons aan de hand van het thema: “het `meesterdeel` van de rentmeester” meeneemt in het daarbij behorende juridische instrumentarium en de actuele ontwikkelingen daarvan in recente jurisprudentie.

 

Mr. Oostra is als rentmeester en jurist verbonden aan het kantoor Van Eysinga & Oostra c.s. en als zodanig in zijn dagelijkse praktijk nauw betrokken bij de (juridische) ontwikkelingen in de agrarische sector. Regelmatig neemt hij als deskundig lid zitting in de Pachtkamer. Voorts heeft hij diverse vakinhoudelijke publicaties en annotaties op zijn naam staan. In de lezing zal mr. Oostra ook stilstaan bij de positie van `deskundige` in de pachtrechtspraak, een fenomeen dat voorheen wel werd aangeduid als `lekenrechtspraak`.

 

Samenwerking
Het bestuur wil de activiteiten van het FJG zo breed mogelijk bekend laten zijn. We hebben daarom de leden van het 'Regtsgeleerd leesgezelschap Themis 1809', de 'Vereniging van Advocaten in Friesland' en de vereniging 'De Jonge Balie in Friesland' uitgenodigd deel te nemen aan onze bijeenkomst. Wij zijn verheugd dat die uitnodiging is aanvaard.


De praktische details

De bijeenkomst begint om (klokke) 17:00 uur en eindigt rond 18:00 uur. Inloggen via een kort voor de bijeenkomst toe te zenden link (MS Teams). Bij die link treft u ook aan de instructies hoe daarvan gebruik te maken.


Opgave
Omdat wij de link voor deelname slechts kunnen en willen toezenden aan de deelnemers aan de bijeenkomst vragen wij u uiterlijk vrijdag 21 januari aanstaande te laten weten of u van plan bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 23 47 382).

Bekendmaking
Verzoek: maak deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – bekend. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

Lezingen verenigingsjaar 2021 – 2022

Voor het nieuwe verenigingsjaar zijn al een aantal lezingen ingevuld. Noteer in ieder geval alvast voor nu de volgende lezingen:

 

  • mrt22 – prof. mr. Backes
  • mei22 – mr. W.P.M. ter Berg


Graag tot ziens op onze (digitale) bijeenkomst!


Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel