Agenda detail


Nieuwe Omgevingswet | duurzaamheid, klimaattransitie, (de)centralisatie en (de)regulering

11-04-2022

Spreker: prof. dr. Chris Backes
Lezing: De nieuwe Omgevingswet in relatie tot duurzaamheid, klimaattransitie, (de)centralisatie en (de)regulering
Locatie
Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Tijdstip: ontvangst v.a. 17:45 uur | start 18:00 uur

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur is verheugd om u als leden van het Fries Juridisch Genootschap uit te nodigen voor de eerst volgende bijeenkomst die, na lange tijd, weer fysiek zal plaatsvinden. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details, de eerst volgende lezing en het aanstaande lustrum.

 

Bijeenkomst 11 april 2022

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst die zal worden gehouden op maandag 11 april 2022. De lezing wordt verzorgd door prof. dr. Chris Backes. In overleg met hem is de aanvankelijk beoogde datum van 22 maart komen te vervallen en verplaatst naar maandag 11 april aanstaande. Ontvangst vindt plaats in het Paleis van Justitie aan het Zaailand in Leeuwarden.

 

Voor de lezing is als centraal thema gekozen de nieuwe Omgevingswet in relatie tot duurzaamheid, klimaattransitie, (de)centralisatie en (de)regulering. Vanuit zijn leerstoel en onderscheiden onderzoeken zal de spreker het centrale thema van diverse kanten benaderen en in perspectief plaatsen.

 

Spreker

Chris Backes is hoogleraar Omgevingsrecht aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie  van de Universiteit Utrecht. Ook is hij verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Hij werkt op het terrein van het internationale, Europese en Nederlandse omgevingsrecht, waaronder vooral het milieurecht (afvalstoffenrecht, luchtkwaliteit en andere thema’s) en het natuurbeschermingsrecht. Een zwaartepunt van het onderzoek ligt bij het recht voor een circulaire economie. Hij doet veel rechtsvergelijkend onderzoek en is geïnteresseerd in de vraag hoe het recht de transitie naar een duurzame omgang met de leefomgeving kan bevorderen.

 

De lezing – waarvoor zoals te doen gebruikelijk een lichte maaltijd wordt verzorgd – zal iets later aanvangen dan de leden gewend zijn, namelijk om 18:00 uur, ontvangst vanaf 17:45 uur.

 

De praktische details
Datum:                                     maandag 11 april 2022
Locatie:                                   
Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden
Ontvangst:                               vanaf 17:45 uur
Start bijeenkomst:                   18:00 uur
Pauze met lichte maaltijd:       19:15 uur
Einde:                                      20:15 uur

 

Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk donderdag 7 april a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (
www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

Lezing 12 mei 2022

Verder maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u te attenderen op de slotlezing van dit verenigingsjaar. Die zal plaatsvinden op donderdag 12 mei 2022 met aansluitend een slotdiner. Over de locatie en het verdere programma ontvangt u uiteraard weer tijdig bericht. De spreker zal in ieder geval zijn de oud-voorzitter van ons genootschap, mr. Pieter ter Berg.

 

50-jarig Lustrum FJG

In het verenigingsjaar 2022-2023 viert het Fries Juridisch Genootschap haar vijftigjarig jubileum. Het bestuur wil dit graag met de leden vieren via een daartoe te organiseren lustrum. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen en het bestuur heeft de stellige overtuiging dat het jubileum met de nodige grandeur luister kan worden bijgezet.

 

Graag betrekt het bestuur de leden van het FJG bij de voorbereidingen van het lustrum. Het staat het bestuur daarbij voor ogen om een lustrumcommissie samen te stellen bestaande uit leden van het bestuur en leden van het genootschap. Hierdoor nodigen wij dan ook de leden van het FJG uit om kenbaar te maken of u zitting wilt nemen in de lustrumcommissie. Over een aantal weken zal het bestuur dan een lustrumcommissie samenstellen. Wilt u in dat kader uiterlijk op 7 april aanstaande uw belangstelling kenbaar maken via een e-mailbericht aan het secretariaat van het FJG?

 

Graag tot ziens op onze bijeenkomst!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Inschrijfformulier