Agenda detailTiende lustrum, 2022

27-09-2022

Fries Juridisch Genootschap

Tiende lustrum, 2022

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

In aansluiting op de eerder verzonden vooraankondiging nodigt het bestuur van het FJG u hierbij graag formeel uit voor de aanstaande lustrumbijeenkomst die plaatsvindt op dinsdag 27 september aanstaande. Wij vieren het lustrum door middel van een symposium en een aansluitend diner voor de leden. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details van de lustrumbijeenkomst.


Symposium 27 september 2022

Zo’n vijftig jaar geleden op zijn eerste reguliere vergadering begon ons genootschap met een lezing over “De grondrechten en het strafrecht”. Spreker was toen de Groningse hoogleraar straf- en strafprocesrecht, prof Th. Van der Veen. Nadien behandelden in de loop der jaren tal van sprekers, waaronder ook twee leden van ons genootschap en de sprekers van onze tiende lustrumbijeenkomst, onderwerpen uit het straf – en strafprocesrecht. Turbulente ontwikkelingen deden zich voor. Strafrecht is geen rustig bezit. Alle reden om terug te kijken op en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen in dit juridisch vakgebied in de vorm van een symposium.

 

Het symposium wordt gehouden op dinsdag 27 september 2022 met als titel: “Vijftig jaar strafrecht, ontwikkelingen, veranderingen en toekomst”. Het bestuur heeft een viertal interessante en toonaangevende sprekers bereid gevonden het symposium invulling te geven:

 

  • mr. W. (Wim) Anker en mr. J. (Hans) Anker, recent gestopt als strafrechtadvocaten en veelgevraagd sprekers en gastdocenten universiteit(en)
  • mr. O. (Oebele) Brouwer, burgemeester gemeente Achtkarspelen en (onder meer) voormalig officier van justitie
  • prof. mr. Th.A. (Theo) de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht

 

Aansluitend op de (soms interactieve) lezingen van de sprekers, volgt een forumdebat onder leiding van onze voorzitter mr. Tom Wolters, rechter strafzaken, rechtbank Noord Nederland met – naar wij hopen – de nodige participatie vanuit de leden en overige aanwezigen.

 

Ontvangst vindt plaats in het Provinsjehûs Fryslân in Leeuwarden vanaf 15:30 uur waarna het symposium wordt gehouden in de Statenzaal. Een prachtige locatie om het lustrum van de nodige grandeur te voorzien en waarmee de band van het FJG met onze provincie wordt onderstreept.

 

Aansluitend diner voor leden

Na afloop van het symposium zal – al dan niet voorafgegaan door een aperitief – in het tegenover het Provinsjehûs gelegen restaurant STEEF. een diner worden gehouden; volop gelegenheid voor ontmoeting met bestuur en leden en nabespreking van het symposium. En uiteraard zal ook het glas worden geheven op een lang bestaan van ons genootschap.

 

Het diner is uitsluitend toegankelijk voor leden. Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 25,00 per persoon. Wij vragen u om dit bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap onder vermelding van: ‘diner symposium 2022 FJG’ en uw naam. Als u alleen het symposium bijwoont, bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

De praktische details

Datum: dinsdag 27 september 2022

Locatie symposium: Statenzaal in het Provinsjehûs Fryslân, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 15:30 uur

Aansluitend aperitief en diner voor leden: aanvang 18:15 uur

Locatie restaurant: Restaurant STEEF., Tweebaksmarkt 47, 8911 KW Leeuwarden

Einde: 21:00 uur


Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan het symposium en het diner tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk vrijdag 23 september aanstaande te laten weten of u voornemens bent het symposium bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken.

 

Opgave kan via het formulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of g.vandriel@trip.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82). Wanneer u reeds uw deelname kenbaar heeft gemaakt via de eerder verzonden vooraankondiging, is aanmelding niet nodig.

 

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. U ontvangt hiervoor ook nog apart een samenvatting van deze uitnodiging die eenvoudig kan worden gedeeld.


Wij ontmoeten u graag en zien uit naar een drukbezocht en geslaagd symposium!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

 

Tom Wolters                                                                            Gerber van Driel

voorzitter                                                                                 secretaris

 

Inschrijfformulier