Agenda detail


"Roofkunst: Gevoelige kwesties rondom de teruggave van cultuurvoorwerpen."

15-05-2023

Spreker: prof.dr. P.J. (Pieter) ter Keurs
Locatie: Restaurant Groote Wielen, Bûtlan 1, Leeuwarden
Ontvangst: vanaf 17:15 uur

 

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de laatste lezing van het verenigingsjaar 2022-2023. Traditiegetrouw sluiten wij deze slotlezing af met een diner voor de leden. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.


Bijeenkomst 15 mei 2023: spreker en onderwerp

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst die zal worden gehouden op maandag 15 mei 2023. De lezing wordt verzorgd door prof.dr. P.J. (Pieter) ter Keurs, als hoogleraar Museums, Collections and Society verbonden aan de Universiteit Leiden. Centrale thematiek: ‘Roofkunst: Gevoelige kwesties rondom de teruggave van cultuurvoorwerpen.’. Ontvangst vindt vanaf 17:15 uur plaats in de onlangs geopende gelegenheid Groote Wielen in Leeuwarden.

 

Van 2003 tot 2009 was Pieter ter Keurs conservator bij Museum Volkenkunde, waar hij onderzoek deed naar de geschiedenis van de koloniale collectie. Hij was verantwoordelijk voor de samenwerking met Indonesië, met name met het Nationaal Museum in Jakarta. Ter Keurs deed veldwerk in Papoea Nieuw-Guinea en Indonesië (1983/84) en het Enggano eiland in Indonesië (1994).

 

Pieter ter Keurs is gespecialiseerd in materiële cultuurstudies gericht op de kritische analyses van verzamelen en de geschiedenis van musea en cultureel erfgoed. Momenteel is hij betrokken bij onderzoek naar Nederlandse Mediterane collecties uit de negentiende eeuw en de opvattingen over antiquiteiten in Nederland.

 

Regelmatig verschijnt Pieter ter Keurs in de media over de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen rondom roofkunst. Onder meer in 2021 rondom een artikel in de Volkskrant waarin werd omschreven dat Duitsland als eerste Europees land koloniale roofkunst permanent gaat teruggeven. Het onderwerp van de lezing zal vooral een maatschappelijk en culturele context krijgen, maar het spreekt voor zich dat het onderwerp ook de nodige juridische beschouwingen losmaakt.

 

Slotdiner na afloop

Na afloop van de lezing zal – al dan niet voorafgegaan door een aperitief – eveneens in het restaurant Groote Wielen een walking dinner worden geserveerd. Ook in deze vorm geserveerd, is er alle gelegenheid voor een geanimeerd gesprek tijdens het diner.

 

Het walking dinner is in beginsel alleen toegankelijk voor leden. Maar mocht u nieuwsgierig zijn naar ons genootschap en graag lid willen worden, voel u dan vrij om bij de secretaris te informeren naar de mogelijkheden.

 

Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 30,00 per persoon. Ik verzoek u om dit bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap onder vermelding van: ‘diner slotbijeenkomst 2023 FJG’ en uw naam.

 

Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

De praktische details

Datum: maandag 15 mei 2023

Locatie: Restaurant Groote Wielen, Bûtlan 1, Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:15 uur

Start bijeenkomst: 17:30 uur

Diner: 18:30 uur

Einde: 21:00 uur

 

Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk vrijdag 12 mei aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken.

 

Opgave kan via het formulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of g.vandriel@trip.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

 

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Vooruitblik lezing 28 september 2023

Uiteraard heeft het bestuur ook voor het nieuwe verenigingsjaar al de nodige mooie lezingen weten te organiseren. De eerste daarvan vindt plaats op donderdag 28 september 2023. Noteert u deze alvast in uw agenda. In aansluiting op de jaarvergadering zal prof.dr. M.C. (Marten) Zwanenburg, onder meer als hoogleraar militair recht verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie, een lezing verzorgen. Ook tegen die tijd zal de centrale thematiek van de lezing nog hoogst actueel zijn.

 

Graag tot ziens bij de lezing van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris