Agenda detail


Het geheugen van het recht

04-06-2024

Datum: dinsdag 4 juni 2024
Spreker: prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong

Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Start bijeenkomst: 17:30 uur

Diner: 18:30 uur

Einde: 21:00 uur

Opgave: uiterlijk maandag 27 mei 2024

 

 

Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Het bestuur nodigt u als leden van het Fries Juridisch Genootschap van harte uit voor de laatste lezing van het verenigingsjaar 2023-2024. Traditiegetrouw sluiten wij deze slotlezing af met een diner voor de leden. In deze uitnodiging informeren wij u over de praktische details.


Bijeenkomst 4 juni 2024: Spreker en locatie

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst die zal worden gehouden op dinsdag 4 juni 2024. De lezing wordt verzorgd door prof. dr. mr. H. (Hylkje) de Jong.

 

Ontvangst vindt vanaf 17:00 uur plaats op een prachtige locatie, namelijk in het Atrium van het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Voor het FJG een novum.

 

Hylkje de Jong (1971) is hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij publiceerde eerder Stephanus en zijn Digestenonderwijs (2008), Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken (2019), Het geheugen van het recht 1. Een inleiding in de uitwendige rechtsgeschiedenis (2024), Het geheugen van het recht 2. Een inleiding in de inwendige rechtsgeschiedenis (2024), als medeauteur Frisian Land Law (2023) en artikelen over het Byzantijnse recht en de receptie van het Romeinse recht.

 

Centrale thematiek: Het geheugen van het recht

Hylkje de Jong heeft al een klein voorproefje gegeven op de inhoud van de lezing. Ik citeer:


Het geheugen van het recht verwijst naar de herinneringen aan vroeger tijden, die veelal lang in ons geheugen blijven. Dit fenomeen is ook van toepassing op de beoefening van de rechtswetenschap. Net zoals ons geheugen de gebeurtenissen en ervaringen uit ons verleden bewaart, draagt het recht zijn geschiedenis en tradities met zich mee. Sporen van Romeins recht en inheems recht zijn nog steeds terug te vinden in hedendaagse wetboeken en rechtsliteratuur. Wanneer zich een juridische vraag voordoet, brengen deze oude oplossingen en perspectieven uit het verleden zichzelf in herinnering. Ze bieden context en diepgang aan de juridische vraagstukken en kunnen resulteren in aanpassingen en verfijningen van eerder gegeven oplossingen. Net zoals ons geheugen ons in staat stelt om vroegere ervaringen aan te passen aan nieuwe situaties, past het recht zich aan door oude oplossingen te heroverwegen en te verfijnen in het licht van veranderende tijden. De lezing gaat over het recht dat voortdurend inhoudelijk evolueert en voortbouwt op een gevestigd verleden. Aan de orde komen thema’s als aantasting van de persoon en van de eer en goede naam, het naastingsrecht, het beginsel van vrije grond en de afschaffing van de slavernij. Daarnaast wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op nieuwe methoden als netwerkanalyse en AI.

 

Slotdiner na afloop

Na afloop van de lezing zal – al dan niet voorafgegaan door een aperitief – eveneens in het Atrium een walking dinner worden geserveerd. Ook in deze vorm geserveerd, is er alle gelegenheid voor een geanimeerd gesprek tijdens het diner.

 

Het walking dinner is in beginsel alleen toegankelijk voor leden. Maar mocht u nieuwsgierig zijn naar ons genootschap en graag lid willen worden, voel u dan vrij om bij de secretaris te informeren naar de mogelijkheden.

 

Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 25,00 per persoon. Ik verzoek u om dit bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap onder vermelding van: ‘diner slotbijeenkomst 2024 FJG’ en uw naam.

 

Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

De praktische details

Datum: dinsdag 4 juni 2024

Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden

Ontvangst: vanaf 17:00 uur

Start bijeenkomst: 17:30 uur

Diner: 18:30 uur

Einde: 21:00 uur

 

Opgave
Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk maandag 27 mei aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken.

 

Opgave kan via het formulier op de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of g.vandriel@trip.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

 

Bekendmaking
Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld. Daartoe wordt deze uitnodiging ook via LinkedIn verspreid.

 

Vooruitblik lezing 5 september 2024

Uiteraard heeft het bestuur ook voor het nieuwe verenigingsjaar al de nodige mooie lezingen weten te organiseren. De eerste daarvan vindt plaats op donderdag 5 september 2024. Noteert u deze alvast in uw agenda. In aansluiting op de jaarvergadering zal mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden, een lezing verzorgen.  

 

Graag tot ziens bij de lezing van ons genootschap!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Gerber van Driel

Secretaris

Inschrijfformulier