Agenda detail


‘Bijzondere rechtspleging na WO II in Leeuwarden’

11-09-2017

Spreker: mr. M.H. Severein
Lezing: ‘Bijzondere rechtspleging na WO II in Leeuwarden’
Locatie: nadere informatie volgt
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Graag nodig ik u uit voor de eerste bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap in het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 11 september a.s. Het genootschap heeft ook ditmaal een bijzondere spreker bereid gevonden om een lezing te verzorgen: wij verwelkomen de heer mr. M.H. Severein, oud-rechter bij de Rechtbank Leeuwarden, alsmede secretaris van de Stichting onderzoek bijzondere rechtspleging (SOBR). De heer Severein zal ingaan op de rol van het Gerechtshof Leeuwarden bij de bijzondere rechtspleging na de tweede wereldoorlog. Het belooft een interessante lezing te worden, die het bestuur van harte bij u aanbeveelt.

 

De lezing van 11 september a.s. vindt, gezien het onderwerp, uiteraard plaats in het Paleis van Justitie aan het Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17:15 uur. Rond 18:30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

 

Tijdens de bijeenkomst zal ook de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Ter voorbereiding op de jaarvergadering treft u een aantal bijlagen bij deze brief aan. In de eerste plaats is de agenda van de aanstaande jaarvergadering bijgevoegd. Daarnaast treft u de notulen van de vorige jaarvergadering als ook het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar aan. De financiële stukken van de vereniging (jaarrekening, begroting, etc.) zullen ter vergadering in de zaal voor een ieder ter inzage liggen. De leden die deze uitnodiging digitaal ontvangen, treffen de financiële stukken bovendien als bijlage bij de uitnodiging aan. Ook liggen deze stukken voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester. Mocht u de stukken voordien willen inzien, dan verzoek ik u dit bij mij aan te geven.

 

Daarnaast maak ik u nog attent op het volgende. Ondergetekende zal tijdens de jaarvergadering aftreden als secretaris van het genootschap. Om die reden zal tijdens de bijeenkomst een nieuw bestuurslid worden gekozen. Op verzoek van het bestuur stelt lid mr. G.C.P. (Gerber) van Driel zich als bestuurslid (secretaris) verkiesbaar. Hij wordt dan ook door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits op voordracht van tenminste vijf leden.

 

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uiterlijk 4 september a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347375).

 

Graag tot ziens op 11 september a.s.!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

 

Romana Bremer

Secretaris