Agenda detail


Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2017-2018

05-06-2018

Spreker: mr. T. van der Goot
Locatie: Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 te Leeuwarden, zaal 'De Wasknijper'
Tijdstip: 17:00 uur


Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Namens het bestuur van het Fries Juridisch Genootschap heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de slotbijeenkomst van het seizoen, die zal plaatsvinden op dinsdag 5 juni a.s. Op deze dag sluiten we het seizoen af met een lezing van mr. Tjalling van der Goot, als advocaat verbonden aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

Met Tjalling van der Goot haalt het FJG een bijzondere spreker in huis. Als strafrechtadvocaat is hij betrokken bij veelal geruchtmakende zaken en geeft hij bij de behandeling daarvan blijk van grote juridische kennis en kunde. Daarbij verliest hij de maatschappelijke impact en het maatschappelijk belang nimmer uit het oog. In de context van ons Friese genootschap mag overigens niet onvermeld blijven dat Tjalling van der Goot zich inzet voor gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer. Het bestuur beveelt deze lezing van harte bij u aan. Het onderwerp is op moment van versturen van deze uitnodiging nog niet bekend. U mag er evenwel van uit gaan dat het onderwerp van de lezing zal aansluiten bij de actuele (al dan niet maatschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van het strafrecht.

De slotbijeenkomst zal plaatsvinden in de befaamde Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 te Leeuwarden in de vergaderlocatie genaamd “De Wasknijper”. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur verwacht. Na ontvangst met koffie begint de bijeenkomst om 17.15 uur.

Na afloop van de lezing zal – al dan niet voorafgegaan door een aperitief - een diner worden geserveerd in restaurant “Proefverlof”, eveneens in de Blokhuispoort gevestigd. Dit diner is uitsluitend toegankelijk voor leden. Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 30,00 per persoon. Ik verzoek u om dit bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap. Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst en het diner tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk vrijdag 1 juni a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken.

Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347382).

Graag zie ik u allen op vrijdag 5 juni a.s. in de Blokhuispoort!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
Secretaris