Agenda detail


'Robotrecht'

25-09-2018

Spreker: dr. R. van den Hoven van Genderen
Lezing: ‘Robotrecht’
Locatie: Molen ‘De Eendragt’, Rengerslaan 8 te Leeuwarden (bij NHL Stenden)
Tijdstip: 17:00 uur


Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Graag nodig ik u uit voor de eerste bijeenkomst van het Fries Juridisch Genootschap in het nieuwe verenigingsjaar. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 25 september 2018.

Het nieuwe verenigingsjaar zal worden ingeluid met een lezing van een bijzondere spreker: wij verwelkomen dr. R.(Rob) van den Hoven van Genderen, universitair docent / directeur Center for Law Internet en Intellectual Property bij de VU Amsterdam, als IT-recht specialist verbonden aan SwitchLegal Advocaten in Amsterdam alsmede adviseur bij de VN, Raad van Europa en NAVO.

Rob van den Hoven van Genderen publiceert regelmatig over ‘robotrecht’. Zelf definieert hij dit als: “het recht dat van toepassing is op de invoering en het functioneren van robotica en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen.” En dat robots in allerlei variaties meer en meer een rol krijgen in onze samenleving blijkt wel uit het voorstel van het Europees Parlement om robots en andere kunstmatige intelligentie een juridische status te geven. Kortom: een onderwerp waar vanuit juridisch en ethisch opzicht het nodige over valt te zeggen. Het bestuur biedt daartoe Rob van den Hoven van Genderen dan ook graag de gelegenheid en beveelt de lezing van harte bij u aan.

De bijeenkomst op 25 september aanstaande vindt plaats in Molen ‘De Eendragt’ aan de Rengerslaan 8 te Leeuwarden (bij NHL Stenden). Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur ontvangen met koffie en thee. Vervolgens begint de bijeenkomst om 17.15 uur. Rond 18.30 uur zal worden gepauzeerd. Zoals u inmiddels van het Fries Juridisch Genootschap gewend bent, kunt u in de pauze genieten van een lichte maaltijd.

Tijdens de bijeenkomst zal ook de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Dit e-mailbericht heeft tevens te gelden als een oproeping voor de te houden jaarvergadering in de zin van de wet en de statuten. Ter voorbereiding op de jaarvergadering ontvangt u in de bijlage een aantal documenten, naar de inhoud waarvan ik u graag verwijs.

In de eerste plaats is de agenda van de aanstaande jaarvergadering bijgevoegd. Daarnaast treft u de notulen van de vorige jaarvergadering als ook het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar aan. De financiële stukken van de vereniging (jaarrekening, begroting, etc.) zullen ter vergadering in de zaal voor een ieder ter inzage liggen. De leden die deze uitnodiging digitaal ontvangen, treffen de financiële stukken bovendien als bijlage bij de uitnodiging aan. Ook liggen deze stukken voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester. Mocht u de stukken voordien willen inzien, dan verzoek ik u dit bij mij aan te geven.

Daarnaast maak ik u nog attent op het volgende. Op basis van de statuten treedt een bestuurder van het Fries Juridisch Genootschap vijf (5) jaar na zijn benoeming af volgens het rooster van aftreden, op te maken door het bestuur. Een afgetreden bestuurder vanwege het rooster van aftreden is onmiddellijk herkiesbaar, mits niet zeventig (70) jaar of ouder. Zowel onze voorzitter mr. Ter Berg als ons bestuurslid mevrouw mr. Van Weelden treden volgens het rooster van aftreden af op 26 september 2018. Op verzoek van het bestuur stellen beide bestuursleden zich (her)benoembaar. Voor onze voorzitter zal dit op zijn verzoek zijn voor een periode van drie (3) jaar, eindigend op de jaarvergadering van september 2021. Voor mevrouw mr. Van Weelden zal dit zijn voor een periode van opnieuw vijf (5) jaar. Beide bestuursleden worden door het bestuur en voor de periode als hiervoor bedoeld, van harte als (her)benoembare kandidaten voorgedragen. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits op voordracht van tenminste vijf (5) leden. Als zodanig vindt u de voorgestelde (her)benoeming ook geagendeerd in de bijgevoegde agenda.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk 21 september aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Graag tot ziens op 25 september!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
Secretaris