Agenda detail


Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2018-2019

20-05-2019

Spreker: de heer S. de Rouwe
Lezing: klimaatakkoord, duurzaamheid en innovatie
Locatie: restaurant Sems, Gouverneursplein 36 te Leeuwarden
Tijdstip: 17:15 uur


Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de slotbijeenkomst van dit verenigingsjaar van het Fries Juridisch Genootschap. De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 20 mei 2019 en wordt verzorgd door niemand minder dan de heer Sander de Rouwe, gedeputeerde voor de Provincie Fryslân.

De invulling van de lezing wordt in overleg met de spreker nog nader uitgewerkt, maar leidend bij die invulling zal zijn: Klimaatakkoord, duurzaamheid en innovatie in relatie tot de rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de overheid. Als gedeputeerde heeft dit onderwerp de bijzondere aandacht van Sander de Rouwe en hij geeft dan ook regelmatig op boeiende wijze lezingen over dit onderwerp. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat Sander de Rouwe – in deze drukke formatieperiode – tijd vrij wil maken voor het delen van zijn kennis en ervaringen met betrekking tot dit onderwerp met de leden van het FJG. Wij bevelen de lezing dan ook van harte bij u aan.

En dat dit onderwerp actueel is blijkt wel uit het feit dat al sinds 2015 door de duurzaamheidsorganisatie Urgenda geprocedeerd wordt tegen de Staat der Nederlanden juist over de rol die de overheid zou moeten hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Thans loopt een cassatieberoep tegen de uitspraak die is gedaan door het Gerechtshof Den Haag. Volgens het hof is er een aangetoond verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde. Het gerechtshof noemde de opwarming een reëel en dreigend gevaar en de overheid zou – naar het oordeel van het hof – maatregelen moeten nemen, zulks vanuit haar zorgplicht jegens de burgers.

De slotbijeenkomst zal plaatsvinden in restaurant Sems aan het Gouverneursplein 36 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.15 uur verwacht. Na ontvangst met koffie en thee begint de bijeenkomst om 17.30 uur.

Na afloop van de lezing zal – al dan niet voorafgegaan door een aperitief – eveneens bij Sems een diner worden geserveerd. Dit diner is uitsluitend toegankelijk voor leden. Voor deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 30,00 per persoon. Ik verzoek u om dit bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL45 RABO 0300 1069 63 ten name van het Fries Juridisch Genootschap onder vermelding van: “diner slotbijeenkomst FJG” en uw naam. Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst en het diner tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk (maar dringend) om uiterlijk donderdag 16 mei aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner. Indien u dieetwensen heeft, verzoek ik u daar melding van te maken.

Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 – 23 47 382).

Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld.

Graag tot ziens op maandag 20 mei!

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Gerber van Driel
Secretaris