Agenda detail


'Een kijkje in het hoofd van een geglobaliseerd cartoonist' | Jaarvergadering

26-09-2019

Spreker: mr. Jesse van Muylwijck
Titel: 'Een kijkje in het hoofd van een geglobaliseerd cartoonist'
Locatie: Rechtbank, Zaailand 102 te Leeuwarden (dus niet het Paleis)
Ontvangst: vanaf 17:00 uur
Start bijeenkomst: 17:15 uur
Pauze met lichte maaltijd: 18:30 uur
Einde: 19:30 uur


Beste leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Het bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst op donderdag 26 september 2019, die wordt verzorgd door de heer mr. Jesse van Muylwijck, cartoonist van ‘De Rechter’. De titel van de lezing is: 'Een kijkje in het hoofd van een geglobaliseerd cartoonist'.

Mr. Jesse van Muylwijck is een Nederlandse striptekenaar, cartoonist en beeldend kunstenaar. Van Muylwijck is gespecialiseerd in humoristische krantenstrips. Sinds 18 oktober 1993 tekent hij de strip ‘De Rechter’. Naast ‘De Rechter’ maakte hij de albums ‘De Notaris weet er meer van’, ‘Deurwaarder Van Dokken’ en ‘De Advocaat weet altijd Raad’. In 2010 ontving hij de stripschapprijs voor ‘De Rechter’.

Van Muylwijck rondde in 1985 een studie rechten af in Groningen, waar hij vervolgens Academie Minerva bezocht. Van Muylwijck emigreerde in 2005 met zijn familie naar Vancouvereiland. Van daaruit blijft hij zijn strip voor de Nederlandse kranten maken, waarmee hij elke dag ruim 3,5 miljoen lezers bereikt. Onder meer verzorgt hij dagelijks cartoons voor onder andere de Leeuwarder Courant.

Van Muylwijck zal ons tijdens de lezing meenemen in het proces van totstandkoming van de strip, over het denken en redeneren van een cartoonist in vergelijking tot het denken en redeneren van een jurist. De lezing zal hij beeldend maken met veel voorbeelden van striptekeningen uit zijn rijke oeuvre.

Tijdens de bijeenkomst zal ook de jaarvergadering van het genootschap worden gehouden. Dit e-mailbericht heeft tevens te gelden als een oproeping voor de te houden jaarvergadering in de zin van de wet en de statuten. Ter voorbereiding op de jaarvergadering ontvangt u in de bijlage een aantal documenten, naar de inhoud waarvan ik u graag verwijs.

In de eerste plaats is de agenda van de aanstaande jaarvergadering bijgevoegd. Daarnaast treft u de notulen van de vorige jaarvergadering als ook het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar aan. De financiële stukken van de vereniging (jaarrekening, begroting, etc.) zullen ter vergadering in de zaal voor een ieder ter inzage liggen. De leden die deze uitnodiging digitaal ontvangen, treffen de financiële stukken bovendien als bijlage bij de uitnodiging aan. Ook liggen deze stukken voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester. Mocht u de stukken van te voren willen inzien, dan verzoek ik u dit bij mij aan te geven.

Daarnaast maak ik u nog attent op het volgende. Ons bestuurslid mevrouw mr. Doetie Meijer zal na ruim dertien jaar tijdens de jaarvergadering aftreden als penningmeester van het genootschap. Om die reden zal tijdens de bijeenkomst een nieuw bestuurslid worden gekozen. Op verzoek van het bestuur stelt lid mr. E. (Ellen) van der Molen zich als bestuurslid (penningmeester) verkiesbaar. Zij wordt dan ook door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen, mits op voordracht van tenminste vijf leden.

Omdat wij het aantal deelnemers aan de bijeenkomst tijdig dienen door te geven, verzoek ik u vriendelijk maar dringend om uiterlijk 24 september aanstaande te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. Opgave kan via het inschrijfformulier op de website, per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058 - 234 73 82).

Het verspreiden van deze uitnodiging binnen uw netwerk – al dan niet via social media – wordt zeer op prijs gesteld.

Graag tot ziens op donderdag 26 september 2019!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,


Gerber van Driel
Secretaris