Agenda detail


‘De ervaringen met de Aanbestedingswet 2012’

20-01-2014

Spreker: mr. Th. Dankert, Trip Advocaten & Notarissen
Lezing: ‘de ervaringen met de Aanbestedingswet 2012’

Locatie: Provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden
Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

Tijdstip rondleiding: 16.30 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

Met de feestdagen nog voor de deur wil ik u toch alvast attenderen op de eerste bijeenkomst van het FJG in 2014. Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst die plaats zal vinden op maandag 20 januari 2014. Op deze dag is het genootschap te gast bij de Provincie Fryslân aan de Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aldaar wordt u om 17.00 uur ontvangen met koffie en thee, waarna om 17.15 uur een welkomstwoord wordt verzorgd door de Commissaris van de Koning, de heer J.A. Jorritsma.

Na dit welkomstwoord zal voor u een lezing worden gehouden door mr. Th. Dankert, advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen te Leeuwarden en gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Mr. Dankert zal de leden van het genootschap bijpraten over de recente ontwikkelingen op dit rechtsgebied en meer in het bijzonder over ‘de ervaringen met de Aanbestedingswet 2012’.

De bijeenkomst duurt naar verwachting tot ongeveer 19.30 uur. Halverwege de bijeenkomst wordt u, zoals u dat van het genootschap gewend bent, getrakteerd op een lichte maaltijd.

Omdat wij het aantal deelnemers graag tijdig willen doorgeven, verzoek ik u vriendelijk om uiterlijk op 13 januari a.s. te laten weten of u van plan bent om de bijeenkomst bij te wonen, hetzij per e-mail aan info@friesjuridischgenootschap.nl, hetzij telefonisch aan het secretariaat (058-2347361). Indien er bij uw organisatie mensen werkzaam zijn die regelmatig te maken hebben met aanbestedingsrecht, dan kunt u deze uiteraard als introducé naar de bijeenkomst meenemen. Zou u de namen van eventuele introducés dan wel bij uw aanmelding willen doorgeven?

Daarnaast maak ik u nog attent op het volgende. De Provincie Fryslân heeft aangeboden om voorafgaand aan de FJG-bijeenkomst voor de leden van het FJG een rondleiding door het nieuwe Provinciehuis te verzorgen. Van dat aanbod maakt het bestuur dankbaar gebruik. De rondleiding zal om 16.30 uur beginnen. Mocht u daaraan deel willen nemen, dan verzoek ik u dit bij uw aanmelding aan te geven.

Graag zie ik u allen op 20 januari a.s.!


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Romana Bremer
secretaris