Agenda detail


'Slotbijeenkomst FJG verenigingsjaar 2013/2014'

20-05-2014

Spreker: mr. drs. R.L.H. van Tooren
Lezing: 'het tuchtrecht van de KNVB'
Locatie: De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden

Tijdstip bijeenkomst: 17.00 uur

 

Geachte leden van het Fries Juridisch Genootschap,

 

Namens het bestuur van het Fries Juridisch Genootschap heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de slotbijeenkomst van het seizoen, die zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei a.s. Op deze dag sluiten we het seizoen af met een bijzondere spreker, mr. drs. R.L.H. van Tooren, hoofdadvocaat-generaal bij het ressortsparket Den Bosch. Mr. Van Tooren was jarenlang hoofdaanklager bij de sectie tuchtrecht van de KNVB en zal de leden van het genootschap bijpraten over 'het tuchtrecht van de KNVB'. Het bestuur rekent uiteraard op uw aller komst!

 

De slotbijeenkomst, die alleen bestemd is voor leden van het genootschap, zal plaatsvinden bij De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden. Aldaar wordt u vanaf 17.00 uur doch uiterlijk 17.15 uur verwacht. Na ontvangst met koffie begint de lezing stipt om 17.30 uur. Na afloop van de lezing staat een aperitief voor u klaar, waarna uiteraard een diner zal worden geserveerd.
Voor uw deelname aan het diner wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 27,50 per persoon. Ik verzoek u om genoemd bedrag gelijktijdig met uw opgave over te maken op rekeningnummer NL 68 ABNA 04 82 12 7554 ten name van het Fries Juridisch Genootschap. Als u alleen de lezing wilt bijwonen, kan dat natuurlijk ook. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd.

 

Om organisatorische redenen is het van belang, dat u zich tijdig aanmeldt voor deelname aan de lezing en het diner. Om die reden verzoek ik u vóór donderdag 15 mei a.s. te laten weten of u voornemens bent de bijeenkomst bij te wonen. U wordt verzocht daarbij tevens aan te geven of u al dan niet deel zult nemen aan het diner.  

Opgave kan via de website (www.friesjuridischgenootschap.nl), per e-mail op het adres info@friesjuridischgenootschap.nl of telefonisch bij het secretariaat (058-2347361). Indien u speciale dinerwensen heeft, verzoek ik u dat bij uw opgave aan te geven.

 

Graag zie ik u allen op 20 mei a.s. bij De Koperen Tuin!

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Romana Bremer
secretaris